Forma wnoszenia podania sprawy:

 Pisemne złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego  w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

Formularz wniosku dostępny jest w Kancelarii Urzędu Gminy UG (parter)  oraz  w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 4 – I p.)

Wymagane dokumenty:

 - wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego;

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;

- odpis z właściwego rejestru;

- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;

- statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

- regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

- informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Brak opłat.

Jednostki/Komórki współpracujące:

Nie dotyczy.

Forma zakończenia sprawy:

 Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (decyzja administracyjna).

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

 W przypadku odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie decyzji administracyjnej -  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

 Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” w celu realizacji procedury związanej w wydaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 7 i art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełna klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączeniu, dostępna jest w Kancelarii Ogólnej UG (parter) oraz w Referacie Organizacyjnym.

Gmina Nowogródek Pomorski spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski www.bip.nowogrodekpomorski.pl w zakładce RODO.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Pracownik odpowiedzialny:

Dybiński Dariusz   

Numer pokoju:

4 (piętro I)

Telefon:

95 747 17 60 wew. 24

Adres:

Ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

Komórka organizacyjna:

Referat Organizacyjny

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy   
  2. Załączniki: 
    - odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy 
    - wyrok sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym pokój nr 2

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.  poz. 121)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Wersja nr:3

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie      

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski   A. Mickiewicza 15 , 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Podanie  - bez opłaty
Zaświadczenie - opłata skarbowa - 17,00  zł 

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (…) w sprawach ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin (…)   oraz wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w ww. sprawach (art. 2 ust. 1 ustawy o opacie skarbowej) 

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni

Podstawa prawna

art. 217  Kodeksu Postępowania  Administracyjnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Wersja nr 2

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy  

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 6 miesięcy

Podstawa prawna

art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903), art. 34, art.37 ust.2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami).  

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim

       2. O każdym etapie załatwiania wniosku, najemca informowany jest na bieżąco, odrębnymi pismami. 

 

Wersja 2