Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu po zgonie najemcy   
  2. Załączniki: 
    - odpis skrócony aktu zgonu byłego najemcy 
    - wyrok sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Komunalnym pokój nr 2

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.  poz. 121)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Wersja nr:3