Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne lub elektroniczne złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski. Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 14 – I piętro) i w Biuletynie Informacji Publicznej (link poniżej).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego ;
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
  • odpis z właściwego rejestru;
  • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
  • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
  • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
  • informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Brak opłat.

Jednostki/Komórki współpracujące:

Nie dotyczy.

Forma zakończenia sprawy:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (decyzja administracyjna).

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie decyzji administracyjnej - służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” w celu realizacji procedury związanej w wydaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 7 i art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełna klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączeniu, dostępna jest w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 14 – I piętro)

Gmina Nowogródek Pomorski spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski www.bip.nowogrodekpomorski.pl w zakładce RODO.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Pracownik odpowiedzialny:

Dariusz Dybiński

Numer pokoju:

14 (piętro I)

Telefon:

95 747 17 60 wew. 24

Adres:

ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

Komórka organizacyjna:

Referat Organizacyjny