Forma wnoszenia podania sprawy:

 Pisemne złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego  w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

Formularz wniosku dostępny jest w Kancelarii Urzędu Gminy UG (parter)  oraz  w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 4 – I p.)

Wymagane dokumenty:

 - wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego;

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;

- odpis z właściwego rejestru;

- oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;

- statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

- regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

- informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Brak opłat.

Jednostki/Komórki współpracujące:

Nie dotyczy.

Forma zakończenia sprawy:

 Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (decyzja administracyjna).

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

 W przypadku odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie decyzji administracyjnej -  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

 Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” w celu realizacji procedury związanej w wydaniem zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 7 i art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełna klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączeniu, dostępna jest w Kancelarii Ogólnej UG (parter) oraz w Referacie Organizacyjnym.

Gmina Nowogródek Pomorski spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski www.bip.nowogrodekpomorski.pl w zakładce RODO.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Pracownik odpowiedzialny:

Dybiński Dariusz   

Numer pokoju:

4 (piętro I)

Telefon:

95 747 17 60 wew. 24

Adres:

Ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

Komórka organizacyjna:

Referat Organizacyjny