Forma wnoszenia podania sprawy:

Pisemne lub elektroniczne złożenie wniosku o wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z Rejestru instytucji kultury w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski. Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 14 – I piętro) i w Biuletynie Informacji Publicznej (link poniżej). Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury lub

Termin składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Nie dotyczy.

Opłaty:

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. wydanie urzędowo poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Jednostki/Komórki współpracujące:

Nie dotyczy.

Forma zakończenia sprawy:

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z Rejestru instytucji kultury

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” w celu wydania odpisu z Rejestru instytucji kultury Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją art. 10 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Pełna klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w załączeniu, dostępna jest w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 14 – I piętro)

Gmina Nowogródek Pomorski spełnia obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski www.bip.nowogrodekpomorski.pl w zakładce RODO.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Pracownik odpowiedzialny:

 Dariusz Dybiński

Numer pokoju:

 14 (piętro I)

Telefon:

 95 747 17 60 wew. 24

Adres:

 ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

Komórka organizacyjna:

 Referat Organizacyjny