Wymagane dokumenty

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 530,00 zł.

  1. wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia 
  2. załączniki:
  • zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające zdarzenie losowe powodujące trudną sytuację materialną.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Referat Finansowy – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i oświaty Justyna Adamiak - pok. nr 5 

Opłaty

nie występują

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, ze zmianami), Uchwała XVI/106/12 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 145 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogródek Pomorski. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

wersja nr 3