Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT-1 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza  15

74-304 Nowogródek Pomorski

RFB. Z-ca Kierownika Referatu Finansów i Budżetu (pok. nr 13)

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

Deklaracje na podatek od środków transportowych należy składać w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy właściwemu organowi podatkowemu (tj. Urząd Gminy Nowogródek Pomorski) sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 t.j.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje. 

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

 

 

 

 

Wersja Nr 5