Wymagane dokumenty

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  1. wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia  
  2. załączniki:
  • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach brutto, za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (np. wniosek złożony we wrześniu – dochody za sierpień), z wyszczególnieniem potrącanych składek
  • zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej (opieki społecznej)
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, jeśli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna z prawem bądź bez prawa do zasiłku,
  • decyzja o wysokości pobieranej renty lub emerytury i ostatni odcinek pobrania,
  • w przypadku braku udokumentowania dochodu oświadczenie osoby uzyskującej dochód,
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Referat Finansowy – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i oświaty Justyna Adamiak - pok. nr 5 

Opłaty

nie występują

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Termin złożenia dokumentów:od 1 września do 15 września

Stypendium przyznawane jest na okres od października do czerwca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, ze zmianami), Uchwała XVI/106/12 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowogródek Pomorski. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

wersja nr 4