Wymagane dokumenty

1.      Podanie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

2.      Do wglądu:

·         dowód osobisty

·         dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego

·         dokumenty na poparcie wniosku (wyrok sadu orzekający eksmisję lub protokół z egzekucji komorniczej lub wyrok sądu orzekający rozwiązanie związku małżeńskiego lub postanowienie o podziale wspólnego majątku lub inne)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

OriSO Ewidencja Ludności pok.nr 7

Podinspektor ds. obywatelskich Urszula Wolak

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni , w sprawach skomplikowanych - do 60 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 201 Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

wersja nr 3