KARTA INFORMACYJNA
Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody (ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 poz. 1074)) od 17.06.2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia wójta na wycięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W takim przypadku, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew (art. 83f ust. 4).

 

Wymagane dokumenty

  • Zgłoszenie   
  • Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski,

IOŚ - pokój nr 1

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Organ prowadzący postępowanie, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy, gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 5 cm. Po dokonaniu oględzin wójt gminy w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie

(„milcząca zgoda”).

Podstawa prawna

Art. 83 - 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (sprzeciwu) za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski)

Dodatkowe informacje, uwagi

Wójt może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa (art. 83f ust. 13).

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo wójt gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

.Jednostka odpowiedzialna: Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 tel. 95 7471711

Podanie we wniosku nr telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

W przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w określonym trybie, organ wnosi sprzeciw.

 

Wersja 1