Ogłoszenia gminne

Tytuł Wytworzony
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI w sprawie konsultacji programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 2023-11-29 14:58:17
Link do spotkania w sprawie Przystąpienia do sporządzenia MPZP dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w Gminie Nowogródek Pomorski 2023-11-09 12:30:15
OGŁOSZENIE WÓJTA NOWOGRÓDEK POMORSKI w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2023-11-03 11:30:27
Zaproszenie do złożenia oferty - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowania i przeprowadzenia zajęć dla dzieci - Terapia SI - dla uczestników projektu 2023-09-26 11:49:34
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. 2023-08-25 12:00:06
Raport o stanie gminy Nowogródek Pomorski za rok 2022 2023-06-07 13:34:28
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski 2023-06-06 09:05:46
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski” 2023-05-12 13:36:51
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowogródek Pomorski za 2022 r 2023-05-09 12:29:29
Informacja z otwarcia ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski” 2023-04-28 14:43:56