Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski 

Opłaty

1. od wypisu:

a. do 5 stron: 30 zł 

b. powyżej 5 stron - 50 zł

2. od wyrysu:

a. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b. nie więcej niż - 200 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.  

Dodatkowe informacje, uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok. nr 2 - tel. 957471711 

wersja nr 4