Wymagane dokumenty

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających  z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku   z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przyznawany jest na okres trwania orzeczenia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- Dzieciom niepełnosprawnym;
- Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
- Osobie, która ukończyła 75 rok życia;
- Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia - z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł.

  1. Wniosek  
  2. Załączniki:
  • Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek;
  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
  • Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Referat Finansowy –  podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i oświaty Justyna Adamiak - pok. nr 5

Opłaty

nie występują

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015, poz. 114), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3,), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 -j. t..).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

wersja nr 4