Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 

Załączniki:

  • Zgoda organizatora imprezy,
  • kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, bądź raty (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

RFB. Referent ds. obsługi klienta (pok. nr 13)

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.

 

*Opłata roczna wynosi:

  • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu, oraz piwa,

  • 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa),

  • 2.100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po wniesieniu opłaty za zezwolenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 t. j.).

Tryb odwoławczy

Od wydanej Decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

 

 

Wersja Nr 5