Wymagane dokumenty

a.       Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

b.      Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

c.      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie 

d) Formularz oświadczenia o formie prawnej i wielkości beneficjenta pomocy 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Referat Finansowy (pok. 5) - pracownik  na stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Terminy składania wniosków;
od 1 luty do 29 luty (I termin)
od 1 sierpnia do 31 sierpnia (II termin)
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wójt Gminy wydaje decyzję w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 30 marca 2006 r., Nr 52, poz. 379)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zwrot podatku  wypłacany jest dwa razy w roku - w kwietniu i październiku.

 

 

 

Wersja Nr 2