Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości     
  2. Załączniki:
    •  dokument potwierdzający własność nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15  74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

Do 3 miesiecy,

Termin zakończenia rozgraniczenia uzależniony jest od prac geodety oraz stopnia trudności jakie mogą wystąpić w trakcie ustalania granicy. 

Podstawa prawna

Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami). Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14.04.1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (DZ. U. z dn. 20.05.1999r. Nr 45, poz. 453).  

Tryb odwoławczy

Decyzja jest ostateczna, jeżeli  strony przyjmują ustalone granice w trybie rozgraniczenia.
Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Po złożeniu wniosku wójt wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
  2. Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.
  3. Z czynności ustalenia przebiegu granic  geodeta uprawniony sporządza protokół graniczny który z kompletem dokumentów przedkłada Wójtowi  do zatwierdzenia
  4. W przypadku  braku  kompletu  wymaganych  dokumentów  wnioskodawca  zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim.  

Wersja 2