Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zgody na adaptacje pomieszczenia w budynku stanowiącym wyłączną własność Gminy Nowogródek Pomorski  
 2. Załączniki: 
  - opinia techniczno - budowlana stwierdzająca możliwość wykonania nadbudowy lub przebudowy budynku (wydana przez uprawnioną osobę) 
    - stwierdzenie zgodności lokalizacji danego budynku z planem zagospodarowania przestrzennego w formie opinii.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

Referat Rolnictwa i Gospodaki Mieniem Komunalnym pok. nr 2

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.  poz. 150).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Opinia techniczno - budowlana.
 2. Opinia stwierdzająca zgodność lokalizacji danego budynku z planem zagospodarowania przestrzennego.
 3. Wniosek o przydział pomieszczenia niemieszkalnego lub pow. strychowej do adaptacji.
 4. Pozwolenie na budowę.
 5. Umowa o wykonanie adaptacji z zarządcą budynku.
 6. Skierowanie do zarządcy budynku do zawarcia umowy najmu.
 7. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wersja 3