Wymagane dokumenty

Wniosek o zbycie komunalnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu  

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Nie pobiera się.  

Termin i sposób załatwienia

Co najmniej 6 miesięcy

Podstawa prawna

art. 27, 28, 35 ust. 1 i 2, 38, 39, 40 i 41 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy a dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie i warunkach przetargu.  W przypadku  braku  kompletu  wymaganych  dokumentów  wnioskodawca  zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim.

 

Wersja nr 2