Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości do wglądu

3. Dowód osobisty do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

ul. A. Mickiewicza  15

pokój nr 8

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

wolne od opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje