Wymagane dokumenty

Wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu     

Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15 74-304 Nowogródek Pomorski 

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).  

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim. 

Wersja nr 2