• Uchwała Nr XXXV/228/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie stwierdzenia odwołania radnego z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
  • Uchwała Nr XXXV/229/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski
  • Uchwała Nr XXXV/230/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022
  • Uchwała Nr XXXV/231/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032
  • Uchwała Nr XXXV/232/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogródek Pomorski na lata 2022-2026
  • Uchwała Nr XXXV/233/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków
  • Uchwała Nr XXXV/234/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
  • Uchwała Nr XXXV/235/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale XXXIV/227/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/62/19 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 12 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
  • Uchwała Nr XXXV/236/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu DP nr 2116Z w m. Trzcinna”
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała XXXV/228/2022 pdf 202.27 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXV/229/2022 pdf 176.96 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXV/230/2022 pdf 1.99 MB Piotr Uberman
Uchwała XXXV/231/2022 pdf 240.21 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXV/232/2022 pdf 5.47 MB Piotr Uberman
Uchwała XXXV/233/2022 pdf 271.99 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXV/234/2022 pdf 1.95 MB Piotr Uberman
Uchwała XXXV/235/2022 pdf 317.98 KB Piotr Uberman
Uchwała XXXV/236/2022 pdf 435.87 KB Piotr Uberman