• Uchwała Nr XXV/146/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Myśliborzu wraz z odpowiedzią na skargę.
  • Uchwała Nr XXV/147/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021.
  • Uchwała Nr XXV/148/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2031.
  • Uchwała Nr XXV/149/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim.
  • Uchwała Nr XXV/150/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.
  • Uchwała Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dl Gminy Nowogródek Pomorski.