PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

 

GMINY

 

NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

 

 

Na lata 2004 -2013

Nowogródek Pomorski 2004r.

 

 

 

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Konieczność opracowania Niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego wynika wprost ze Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego (Podstawy Wsparcia Wspólnoty Lata 2004-2006, str. 121). ZPORR, określający drogi finansowania rozwoju regionalnego w Polsce z funduszy UE przyjęty 10 lutego 2004r. przez Radę Ministrów, stawia podmiotom zamierzającym ubiegać się o pozyskanie środków w ramach działania 3.1 (Obszary wiejskie) i 3.2 (Obszary podlegające restrukturyzacji) warunek, by dofinansowywane inwestycje wynikały z Planu Rozwoju Lokalnego, który ma opracować gmina.

 

Niniejszy plan, stanowiąc odpowiedź na powyższe wymogi, jest, zgodnie z tym, zamierzony na lata 2004-2006 oraz - 2007-2013, stanowiące kolejne okresy programowania Unii Europejskiej

 

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

  

 1. Środowisko przyrodnicze

 

Gmina Nowogródek Pomorski znajduje się w południowej części województwa zachodniopomorskiego - powiecie myśliborskim, na zachodnim końcu obszaru Pojezierza Myśliborskiego, w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego. Obszar gminy wynosi 146 km2. Rzeźbę obszaru gminy cechuje pasmowy układ jednostek geomorfologiczno - geologicznych. Pod względem geomorfologicznym północna część jednostki stanowią wzgórza moreny czołowej rozdzielone obniżeniami wypełnionymi torfem Na południu gminy występuje rozległe pole sandrowe rozcięte erozyjnie wciętymi dolinami rzek - Marwicy i Kłodawki. Na obszarze gminy występują gleby zaliczane do gleb brunatnych, bielicowych i murszowych. Analiza klas bonitacyjnych wykazuje, że przeważają gleby kl. VI związane z obszarami sandrów ciągnących się na przedpolu moren czołowych. Wody podziemne stanowią zbiorniki podziemne w osadach piaszczystych miocenu (trzeciorzęd), zlokalizowane w południowej części gminy. Głębiej bo od 100 do 200 m pod powierzchnią terenu są wody w utworach kredowych. Gmina Nowogródek Pomorski położona jest w strefie wododziałowej zlewni Odry i Warty, przepływają przez nią trzy główne cieki wodne - rzeka Kłodawka 10,5 km., Kanał Kłodawki 5 km., rzeka Marwica 5 km., wszystkie odprowadzają wodę do Warty. Na terenie gminy znajduje się 12 jezior o powierzchni 313,2 ha, największym i najcenniejszym przyrodniczo jest jezioro Karskie Wielkie. Warunki klimatyczne na obszarze gminy kształtują się typowo dla zachodniej części Pojezierza Pomorskiego.

 

Lasy są największym zbiorowiskiem roślinnym na obszarze gminy pod względem zajmowanej powierzchni. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi 6 601 ha, co stanowi 45,16 % powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości gminy jest wysoki i kształtuje się znacznie powyżej średniej woj. zachodniopomorskiego, która wynosi 35,3%. Tereny leśne rozmieszczone w kilku kompleksach, a największa ich połać znajduje się w południowo - wschodniej części gminy, jest to część Puszczy Barlineckiej i zarazem Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

 

 

 

Identyfikacja problemów:

 •  

  w celu zachowania stanu naszego środowiska przyrodniczego w czasie nasilania się antropogenicznych przeobrażeń trzeba zwrócić uwagę na ochronę hydrosfery, atmosfery, gleby i szaty roślinnej, jest to szczególnie istotne w przypadku naszej gminy, która nie posiada wielu innych zasobów poza środowiskiem przyrodniczym.

 

 
 1.  

  Turystyka

 

Gmina Nowogródek Pomorski położona jest na niezwykle ciekawym obszarze. Krajobraz gminy urozmaicają doliny rzek, malownicze jeziora oraz lasy Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Charakterystyczna dla jej obszaru jest różnorodność przyrodnicza okolicy warunkująca potrzebę jej ochrony. Wykorzystanie tych atutów pozwoli gminie na rozwój turystyki, której rozkwit został zahamowany przez brak skoordynowanej koncepcji rozwoju lokalnego.

 

Obecnie turystyka w gminie koncentruje się głównie wokół dwóch miejscowości letniskowych Parzeńska i Kinic, gdzie powstały osiedla domków letniskowych ( około 150). Korzystne położenie krajobrazowe sprawia, że teren ten jest tłumnie odwiedzany przez turystów i mieszkańców gminy w okresie wakacyjnym.

 

 

 

Zasoby :

 •  

  pensjonat w Parzeńsku

 •  

  plaża, molo, zagospodarowany teren na plaży w Parzeńsku (boisko, huśtawki, ławki, grill)

 •  

  stadnina koni i gospodarstwo agroturystyczne w Giżynie

 •  

  gospodarstwo agroturystyczne nad jeziorem Karskie Wielkie

 •  

  ośrodek kempingowy nad jeziorem Karskie Wielkie

 •  

  plaża, molo i pole namiotowe w Kinicach nad jeziorem Karskie Wielkie

 •  

  motel przy stacji benzynowej na trasie nr 3

 

 

 

Identyfikacja problemów:

 •  

  zbyt mała ilość gospodarstw agroturystycznych

 •  

  słaba infrastruktura np.: brak wypożyczalni sprzętu wodnego, brak mola w Karsku, zła droga do Parzeńska, słaby stan dróg w gminie, brak obiektów gastronomicznych, mała ilość obiektów sportowych i inne

 •  

  brak atrakcji poza sezonowych

 •  

  brak profesjonalnego ośrodka wypoczynkowego

 •  

  mała ilość imprez kulturalnych w sezonie wczasowym

 •  

  brak ścieżek rowerowych i szlaków pieszych

 •  

  brak promocji walorów turystycznych gminy

 

 
 1.  

  Zagospodarowanie przestrzenne:

  1.  

   Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

 

Szata roślina gminy została w istotny sposób zmieniona przez rolnictwo, tereny w przeszłości wykorzystane przez gospodarstwa PGR- owskie nie są obecnie w pełni wykorzystane i stopniowo zarastają przestając pełnić swoje funkcje rolnicze. Takie tereny stają się siedliskiem dla różnych roślin i zwierząt, które nie niepokojone przez człowieka znajdują korzystne warunki do życia. Załamanie się gospodarki rolnej na tych terenach spowodowało straty gospodarcze, jednak wzbogacenie ich przyrodniczo stwarza możliwość wykorzystania ich w innych celach np. turystycznych. Na terenach nie użytkowanych trzeba uznać za słuszne zaniechanie konserwacji urządzeń melioracyjnych, powoduje to gromadzenie wody potrzebnej w krajobrazie, jednak skutkiem tego jest zarastanie łąk i zanikanie zespołów roślinnych, które były miejscem występowania cennych roślin i zwierząt. W rozległych zatorfionych dolinach rozprzestrzeniają się ziołorośla i torfowiska co prowadzi do ujednolicenia roślinności kosztem jej różnorodności. Następnie na skutek dalszej sukcesji rozwiną się tam lasy olszowe - bagienne i łęgowe. Taka jest prognoza na przyszłość, korzystna dla ekosystemów bagiennych, ale jednocześnie zubażająca ich różnorodność biologiczną. Lasy mają bliższy związek z naturalną roślinnością, są to jednak lasy produkcyjne urządzone według reguł gospodarki leśnej. W gminie występują jednak cenne zespoły leśne ze starodrzewami o cechach naturalnych. Zachowanie tych zespołów jest niezwykle ważne, a ich ochrona odbywa się między innymi przez działalność Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, którego część obejmuje południowo - wschodni obszar naszej gminy. Działalność Parku skupia się na zadaniach określonych w Planie Ochrony Parku polegającym na ochronie cennych ekosystemów ustanowionych na tym terenie rezerwatów, użytków ekologicznych, pomników przyrody, oraz zachowania walorów krajobrazu naturalnego i kulturowego. W części Parku leżącej na terenie naszej gminy występują takie gatunki rośli jak: perłówka, fiołek błotny, fiołek piaskowy, widlak jałowcowaty i inne. Fauna leśna bogata jest w takie zwierzęta jak biegacz gajowy, skójka zaostrzona, ropucha szara, łabędź niemy. Na obszarze leśnym prowadzona jest planowa gospodarka leśna zgodna z prawem obowiązującym na terenach objętych ochroną.

 

Na obszarze gminy znajdują się dwa Obszary Chronionego Krajobrazu o oznaczeniach OCHK „B” I OCHK „C”. OCHK „B” obejmuje grunty orne i lasy, OCHK ”C” - większość jezior gminy. Gmina Nowogródek Pomorski posiada 18 użytków ekologicznych, zlokalizowanych na terenie Lasów Państwowych w obrębie Nadleśnictwa Różańsko i Barlinek oraz siedem pomników przyrody.

 

 
  1.  

   Infrastruktura techniczna: (np. stan systemu komunikacji, infrastruktury technicznej, w tym stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami)

 

 

 

3.2.1. Komunikacja

 

 

 

Główny system komunikacji skupia się na drodze krajowej nr 3, która jest w stanie dobrym. Połączenia lokalne zapewniają drogi powiatowe i gminne. Głównym problemem jest zły stan techniczny dróg, zarówno powiatowych jak i gminnych. Około 70% długości dróg powiatowych wymaga remontów nawierzchni, tylko 35% długości dróg gminnych ma powierzchnię utwardzoną, a pozostałe to drogi gruntowe. Podstawowy układ drogowy w gminie, zwłaszcza przy przejściach przez miejscowości dróg powiatowych nie jest przystosowany do ruchu drogowego. Łączna długość dróg gminnych wynosi 44,7 km, łączna długość dróg powiatowych wynosi 65,4km. Gmina ma dogodny system połączeń z krajem i województwem. Wzdłuż trasy nr3 przebiega nieczynna linia kolejowa, która nie jest przewidziana do reaktywacji.

 

 

 

3.2.2. Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

W wodę z wodociągu na ogólną liczbę 23 miejscowości zaopatrywanych jest 9 ale zamieszkałych przez 90,6% ludności. Eksploatowane ujęcia wody nie posiadają unormowanego stanu formalno - prawnego, zastrzeżenia budzi także stan techniczny niektórych eksploatowanych ujęć.

 

 
   1.  

    Odprowadzanie ścieków

 

 

 

Na terenie gminy eksploatowana jest jedynie oczyszczalnia w Karsku, która jest poddawana modernizacji i przebudowie. Jej zakończenie planowane jest na grudzień 2004r. Oczyszczalnia obecnie obsługuje jedynie osiedle mieszkaniowe. W pozostałych miejscowościach ścieki gromadzone są w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych. Często nieszczelne zbiorniki, lub ich brak powodują zagrożenie dla wód gruntowych i powierzchniowych. Ścieki z szamb często wywożone są na pola lub do lasu a nie do oczyszczalni. Duże zagrożenie dla jezior stanowią ścieki bytowe z nie skanalizowanych terenów zabudowy rekreacyjnej funkcjonującej i rozbudowanej nad ich brzegami.

 

 
   1.  

    Elektroenergetyka

 

 

 

Gmina jest zasilana z krajowej sieci energetycznej liniami napowietrznymi średnich napięć 15 kV ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV zlokalizowanych w sąsiednich gminach. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 50 stacji transformatorowych, w kilku miejscowościach jest konieczne zbudowanie nowych stacji.

 

 
   1.  

    Telekomunikacja

 

 

 

Wskaźnik ilości abonentów telefonii przewodowej na 100 mieszkańców wynosi 11,2 na średnią wojewódzką wynoszącą 30,2. Abonentów obsługują 2 centrale telefoniczne TP S.A. Na terenie gminy znajdują się dwie stacje bazowe telefonii komórkowej. Przez gminę Nowogródek przebiega kabel telekomunikacyjny relacji Barlinek - Myślibórz.

 

 
   1.  

    Gospodarka odpadami

 

 

 

W gminie od 1989 roku jest jedno wysypisko odpadów komunalnych zarządzane przez UG Nowogródek Pomorski. Urządzone jest w wyrobisku po eksploatacji żwiru. Jego powierzchnia wynosi 1,4ha a pojemność 38,5 tys. m3. Wyposażone jest w drenaż odcieków i urządzenia do odgazowywania składowiska. Podłoże uszczelnione jest wielowarstwową folią.

 

 

 

Identyfikacja problemów:

 •  

  jeziora Karskie Wielkie i Parzeńskie zagrożone są poprzez lokalizację nie skanalizowanej zabudowy rekreacyjnej,

 •  

  wody jeziora Kinickiego narażone są na degradację poprzez wpuszczanie ścieków.

 •  

  zanikające na skutek spadku poziomu wód gruntowych zagłębienia leśne a zwłaszcza mokradła śródpolne

 •  

  sąsiadujące z drogą nr 3 obszary narażone są na nadmierny hałas i emisję spalin

 •  

  sieć kanalizacyjna w gminie obejmuje jedynie osiedle mieszkaniowe

 •  

  nierekultywowane wyrobiska żwiru

 •  

  fermy norek w Karsku i Giżynie

 •  

  zły stan dróg

 •  

  brak wodociągów w Sumiaku i Karlinie

 •  

  brak możliwości zainstalowania stałego łącza internetowego

 •  

  konieczność budowy nowych stacji transformatorowych w Giżynie, Karlinie, Sumiaku, Świątkach

 •  

  brak rezerwy zasilania w przypadku awarii na liniach energetycznych

 •  

  małe zasoby i słaba jakość wody w Nowogródku

 

 

 

 
  1.  

   Własność nieruchomości

 

Struktura własności nieruchomości na terenie gminy przedstawia się następująco:

 

Lp.

 

Nazwa

 

Powierzchnia w ha

 

Grunty zabudowane i zurbanizowane + użytki rol. rolne zabudowane

 

1.

 

Agencja Nieruchomości Rolnych

 

2940

 

42

 

2.

 

Lasy Państwowe

 

7031

 

107

 

3.

 

Pozostałe grunty SP

 

154

 

121

 

4.

 

Grunty SP w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych

 

2

 

2

 

5.

 

Grunty SP w wieczystym użytkowaniu państwowych osób prawnych

 

12

 

12

 

7.

 

Grunty gminy

 

264

 

214

 

8.

 

Grunty gminy przekazane w użytkowanie wieczyste

 

7

 

2

 

9.

 

Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych

 

3870

 

69

 

10.

 

Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych

 

218

 

67

 

11.

 

Grunty będące własnością rolną spółdzielni mieszkaniowych

 

2

 

2

 

12.

 

Grunty kościołów i związków wyznaniowych

 

47

 

1

 

13.

 

Grunty partii politycznych i stowarzyszeń

 

1

 

1

 

14.

 

Inne

 

40

 

 

15.

 

Razem

 

14588

 

640

 

 

 

3.4. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

 

Na terenie gminy Nowogródek występuje kilka większych wsi, których średniowieczna metryka ma odbicie w częściowo zachowanych pierwotnych układach przestrzennych.

 •  

  wielodrożnice - z częściowo zachowanym układem przestrzennym

 •  

  ulicowe (Trzcinna)

 •  

  wielodrożnice z przysiółkami np. Giżyn

 

Zabudowa chłopska w obrębie wsi o średniowiecznej metryce, zagrody średniorolne, pełnorolne o układach w podkowę lub zamkniętych. Domy mieszkalne głównie murowane, parterowe z prostymi detalami architektonicznymi z 4 ćwierci XIX w. i 1 ćwierci XX w. (jak w Karsku). Występują także budynki łączące profil mieszkalno - gospodarczy murowane z pierwszej połowy XIX w. (Giżyn, Trzcina). Relikty tradycyjnego budownictwa ryglowego występują w Rokitnie, Karsku, Kinicach, Nowogródku, są to budynki inwentarskie, wielofunkcyjne, murowane, w tym ceglano kamienne wznoszone od lat 60 XIX w do lat 30 XX w. Najcenniejsze przykłady domów mieszkalnych zostały wytypowane jako obiekty chronione.

 

Architektura sakralna to najcenniejszy element historycznej zabudowy na terenie gminy. Najstarsze kościoły mają XIII wieczną metrykę (Nowogródek, Karsko). XIX wieczną metrykę mają kościoły o cechach neogotyckich w Giżynie i Trzcinnej. Pochodzenie kaplic w Sumiaku i Kinicach datuje się na XIX w, zaś kościół murowany o cechach modernistycznych w Giżynie na wiek XIX.

 

Po II wojnie światowej swe funkcje sakralne utraciły: XIX wieczny kościół w Giżynie (który był magazynem PGR) i kaplica w Sumiaku - obecnie zdewastowana. Pozostałe kościoły są w przynajmniej dobrym stanie.

 

Najcenniejszym zespołem folwarcznym jest majątek w Karsku. Najlepiej zachowane skromne zespoły folwarczne są w Golinie, Nowogródku. Niestety większość dawnych folwarków uległa dewaloryzacji lub unicestwieniu. Pozostałe są w złym stanie.

 

Architekturę przemysłową reprezentują: zespół młyński wraz z kolonią mieszkalną w Giżynie, zespół budynków kolejowych w Świątkach, gorzelnia w Karsku, zespół mleczarni w Karsku, wiatrak w Nowogródku , kuźnie w Nowogródku, Trzcinnej i Karsku, oraz w Giżynie.

 

Zabudowa o charakterze komunalnym to szkoły o formach neogotyckich w Kinicach i Trzcinnej, gospody i remizy strażackie. Na terenie gminy Nowogródek zachowało się wiele obiektów związanych z gospodarką leśną, leśniczówek, wartowni leśnych, wpływających pozytywnie na krajobraz kulturowy. Cennym elementem krajobrazu kulturowego są zachowane parki przy zespołach folwarcznych.

 

 

 

identyfikacja problemów

 •  

  znaczne ubytki zabudowy w obrębie pierwotnych założeń przestrzennych

 •  

  dekompozycja i degradacja zespołów rezydencjalno - parkowych

 •  

  dekompozycja i wyburzenie w obrębie zespołów folwarcznych

 •  

  tradycyjna zabudowa mieszkalna zatraca swoje oryginalne cech poprzez remonty

 •  

  większość cmentarzy poewangelickich jest zaniedbanych, ze zniszczonymi lub usuniętymi nagrobkami, oraz ubytkami w drzewostanie

 

 
 1.  

  Gospodarka

  1.  

   Główni pracodawcy struktura i trendy

 

Objaśnienie znaków - prawdopodobny przebieg zjawiska w przyszłości:

 

! - poprawa

 

! - pogorszenie

 

! - brak zmian

 

 

 

Lp.

 

Pracodawca

 

Branża

 

Liczba

 

pracowników

 

Trend

 

1.

 

Jednostka

 

Samorządu

 

Terytorialnego

 

Szkoły podstawowe, gimnazjum, urząd gminy, OSP

 

95

 

!

 

2.

 

Farm Equipment

 

International

 

Fermy norek, uprawa szparagów

 

50+130 (sezonowo)

 

!

 

3.

 

Usługi Leśne

 

Działalność usługowa związana z leśnictwem

 

50+100 (sezonowo)

 

!

 

4.

 

Zakł. Ogólno

 

Budowlany

 

Cz. Klemenski

 

Budownictwo,

 

 

 

25

 

!

 

5.

 

Men -Pol

 

Stacja paliw,

 

Motel

 

20

 

!

 

6.

 

Usługi Ślusarskie

 

B. Zmarzlik

 

P. D. Zmarzlik

 

Ślusarstwo, usługi motoryzacyjne, usługi stolarskie

 

12

 

!

 

7.

 

Marcelino -

 

Martinez sp.z o.o.

 

Handel materiałami budowlanymi - kamień naturalny.

 

6

 

!

 

8.

 

Handel

 

Sklepy, piekarnie

 

25

 

!

 

 

 

Głównym pracodawcą na terenie gminy jest Jednostka Samorządu Terytorialnego, która oprócz pracowników Urzędu Gminy skupia, także nauczycieli, pracowników bibliotek, ośrodka kultury, palaczy, konserwatorów i innych, razem 95 osób. Zakłady Usług Leśnych zatrudniają ogółem ok. 50 osób + 100 sezonowo.

 

Zauważalne trendy - kryzys końca lat 90 powoli mija. Główni pracodawcy utrzymają dotychczasowy poziom zatrudnienia. Można też z dużym prawdopodobieństwem prognozować zwiększenie liczby miejsc pracy, ferma norek rozbudowuje się, a firma Men - Pol buduje drugą stację. Innym zakładem pracy o dużym znaczeniu na tutejszym rynku pracy jest zakład Ogólnobudowlany Czesława Klemenskiego który planuje rozwinąć działalność, co jest istotne dla rynku pracy na terenie naszej gminy. Pozostałe branże też mają potencjał wzrostu jeśli nastąpi wzrost gospodarczy.

 

 

 

Identyfikacja problemów.

 •  

  brak zainteresowania ze strony poważnych inwestorów

 •  

  brak środków gminy na zachęty dla inwestorów

 •  

  brak uzbrojonych terenów pod inwestycje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1.  

  Sfera społeczna

 

 
  1.  

   Sytuacja demograficzna i społeczna terenu, w tym wielkość populacji, jej wiek, poziom wykształcenia i jego specyfika, wielkość populacji w wieku produkcyjnym oraz poziom bezrobocia

 

 

 

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku ludność gminy wynosi 3290, w tym 1646 kobiet i 1644 mężczyzn. Gęstość zaludnienia oscyluje wokół 24 osób / km2.Do największych miejscowości należą: Karsko (z liczbą mieszkańców 1158), Nowogródek Pom. (518), Giżyn (424), Trzcinna (364), Kinice (207, do tego duża liczba mieszkańców sezonowych). Liczba ludności tych wsi utrzymuje się na stałym poziomie, a ich zabudowa (poza częścią Kinic i Giżyna) jest zwarta. Pozostałe miejscowości są niewielkie, a ich zabudowa często rozproszona.

 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) wynosi 937, produkcyjnym (18 -65, kobiety 18 -59) wynosi 1895, poprodukcyjnym (65 i więcej, kobiety 60 i więcej lat) 558. Wykształceniem wyższym legitymują się 82 osoby, średnim 430, zasadniczym zawodowym 777, podstawowym ukończonym nieukończonym i bez wykształcenia 1247, nie ustalono wykształcenia u 28 osób (badano osoby powyżej 15 roku życia co oznacza, że część osób z wykształceniem podstawowym, zawodowym czy średnim będzie kontynuować naukę). Stopa bezrobocia na terenie powiatu wynosiła w 2004 roku 29%. Z pracy utrzymuje się 1819 osób w tym z pracy najemnej 1274 osób, na własny rachunek 545 (w tym z rolnictwa 311), 1444 osoby utrzymują się z rent i emerytur. Rysują się tutaj dwa główne problemy: wysoka stopa bezrobocia i niski poziom wykształcenia mieszkańców.

 

 
  1.  

   Stan systemu edukacji

 

 

 

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Placówek Oświatowych, który administruje Szkołami Podstawowymi w Karsku (208 uczniów) i Nowogródku Pomorskim (129 uczniów) oraz Gimnazjum w Karsku (145 uczniów). W Karsku i Nowogródku działają także przedszkola, w których pod opieką pozostawianych jest odpowiednio 46 (łącznie z klasą O) i 25 (klasy O) przedszkolaków. Kadra nauczycielska liczy 40 nauczycieli, administracyjna 5 osób, techniczna 10 osób. Infrastruktura edukacyjna obejmuje Szkoły Podstawowe w Karsku i Nowogródku. W szkole w Karsku uczy się 353 uczniów przy pojemności budynku 208 osób, szkoła w Nowogródku spełnia wymagane normy ilości uczniów. W złym stanie jest natomiast przedszkole w Karsku, w którego budynku znajduje się także biblioteka. W sąsiedztwie szkoły i przedszkola w Karsku znajduje się budynek gimnazjum, którego ukończenie pozwoliłoby rozwiązać problemy z infrastrukturą oświatową.

 

 
  1.  

   Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa

 

 

 

Przeciętna liczba izb (razem z kuchnią) w jednym mieszkaniu wynosi 4,11, średnia powierzchnia jednego mieszkania 76,8 m2, na jedną osobę przypada 20,4 m2, przeciętnie jedno mieszkanie zamieszkują 3,76 osoby, 76 % mieszkań ma łazienkę, a 70 % ciepłą wodę bieżącą, 89,3 % mieszkań jest w rękach prywatnych.

 

Z analizy materiałów dostarczonych przez Komendę Powiatową Policji w Myśliborzu wynika, że mimo ogólnego wzrostu przestępczości na terenie działania Komendy w latach 2002-2003 teren gminy Nowogródek pozostaje względnie spokojny.

 

 
  1.  

   Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

 

 
 •  

  Główną grupą wymagającą wsparcia są bezrobotni, nisko wykształceni a więc głównie byli pracownicy PGR i ich rodziny. Rozpad PGR- ów spowodował zubożenie pracowników, co nie pozostało bez wpływu na ich sytuację rodziną.

 •  

  Kolejną grupą wymagającą wsparcia są rolnicy posiadający małe gospodarstwa.

 

- Młodzież nie posiadająca jasno określonych celów.

 

 
  1.  

   Rynek pracy

 

 

 

Lokalny rynek pracy w gminie Nowogródek Pomorski nie jest rynkiem, który odznaczałby się znaczną chłonnością i otwartością na pracownika. Znalezienie stałej pracy jest trudne, większe szanse są na pracę sezonową. Większość ludności w wieku produkcyjnym pracuje poza granicami gminy. Na dzień 31.12.2003 liczba bezrobotnych wynosiła 476 osób co stanowi około 25% osób w wieku produkcyjnym. Odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 27 osób w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2002. W porównaniu do końca grudnia 2002 r. nastąpił wzrost o 6 % liczby zarejestrowanych bezrobotnych . W 2003 r. do PUP w Myśliborzu wpłynęło 1.812 ofert pracy. W ramach realizacji programu „Pierwsza Praca” PUP Myślibórz (pod który podlega gmina Nowogródek) aktywizował 106 osób.

 

 

 

Identyfikacja problemów

 

- niewystarczająca ilość miejsc pracy

 •  

  problemy z aktywizacją bezrobotnych

 •  

  brak perspektyw dla młodzieży

 •  

  brak nowego budynku gimnazjum

 •  

  marazm i postawa roszczeniowa bezrobotnych słabo wykształconych

 •  

  brak posterunku policji na terenie gminy

 •  

  brak możliwości spędzania czasu wolnego

 •  

  niski wskaźnik osób z wykształceniem wyższym

 •  

  mała zamożność mieszkańców

 •  

  niekorzystny współczynnik pracujących do pobierających emerytury i renty

 

 

 

III. ANALIZA SWOT

 

 

 

Objaśnienie znaków - prawdopodobny przebieg zjawiska w przyszłości:

 

! - poprawa

 

! - pogorszenie

 

! - brak zmian

 

 

 

SILNE STRONY

 

trend

 

SŁABE STRONY

 

trend

 •  

  małe przekształcenie środowiska i jego względnie dobry stan,

 •  

  lokalnie duże zasoby wód podziemnych,

 •  

  duża lesistość, obecność jezior i związana z tym atrakcyjność turystyczna terenu,

 •  

  dobry stan gruntów,

 •  

  stosunkowo korzystny podstawowy układ osadniczy duże rozwojowe wsie

 •  

  korzystne położenie gminy względem szlaków komunikacyjnych i granicy zachodniej,

 •  

  gęsta sieć drogowa

 •  

  kilka prężnych organizacji społecznych

 •  

  dobra współpraca we władzach gminy oraz władz z innymi organizacjami

 •  

  duże rezerwy terenów pod działalność gospodarczą, mieszkalnictwo i rekreację

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

!

 

 

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

 

 

!

 

!

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 
 •  

  jeziora zagrożone przez zbytnią eksploatację, nieszczelne szamba i spływy z pól

 •  

  dzikie wysypiska odpadów

 •  

  zła jakość wody do picia w Nowogródku

 •  

  brak zwodociągowania części gminy

 •  

  brak rozwiniętej sieci kanalizacyjnej

 •  

  zły stan dróg

 •  

  brak rezerw energii elektrycznej

 •  

  brak odpowiedniej bazy lokalowej istniejących szkół

 •  

  mało propozycji spędzania wolnego czasu

 •  

  rozpowszechnienie patologii społecznych

 •  

  brak dostosowania kwalifikacji dużej liczby aktywnych zawodowo do wymagań rynku pracy

 •  

  postawy roszczeniowe części mieszkańców,

 •  

  mała aktywność obywatelska dużej części społeczeństwa

 

 

 

 

 

!

 

 

 

!

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

SZANSE

 

trend

 

ZAGROZENIA

 

trend

 

Wewnętrzne

 

 

Wewnętrzne

 

 

- modernizacja sieci drogowej,

 •  

  rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,

 •  

  rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego,

 •  

  rozwój pozarolniczych źródeł utrzymania mieszkańców wsi (na przykład agroturystyki),

 •  

  rozwój turystyki poprzez odpowiednie wykorzystanie walorów środowiska,

 •  

  zahamowanie rozwoju patologii społecznych,

 •  

  trwałość polityki gospodarczej władz gminy

 •  

  zogniskowanie społeczności wokół problematyki rozwoju gminy

 •  

  realizacja inwestycji w dziedzinie infrastruktury

 •  

  postęp w segregowaniu i utylizowaniu odpadów,

 •  

  budowa ścieżek rowerowych i szlaków pieszych

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 •  

  degradacja środowiska związana z lokalizacją przedsiębiorstw negatywnie na nie oddziaływujących

 •  

  brak środków finansowych

 •  

  opór mieszkańców związany wprowadzeniem nowych rozwiązań i zbyt powolna modernizacja wsi,

 •  

  utrzymywanie się wysokiego bezrobocia,

 •  

  rozszerzanie się negatywnych postaw młodzieży i złych wzorów współżycia społecznego,

 •  

  pauperyzacja społeczeństwa (szczególnie na terenach wiejskich, pracowników sfery budżetowej, emerytów i rencistów),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

!

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zewnętrzne

 

 

Zewnętrzne

 
 •  

  aktywizacja gospodarcza związana z budową trasy S3,

 •  

  środki pomocowe z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych,

 •  

  aktywna polityka państwa wspierająca rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,

 •  

  rozwój współpracy międzynarodowej z byłymi mieszkańcami

 •  

  rozszerzanie się postaw obywatelskich w społeczeństwie, spadek korupcji

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

?

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

!

 •  

  regres gospodarczy związany z ewentualnym niekorzystnym przebiegiem trasy S3 i spadkiem ruchu na drodze krajowej nr 3.

 •  

  brak realizacji spójnej i korzystnej wizji rozwoju kraju,

 •  

  brak reformy finansów publicznych i pomniejszanie dochodów własnych gmin,

 •  

  brak nowego kapitału (w tym zagranicznego),

 •  

  silna konkurencja gmin w województwie i powiecie

 •  

  ciągły brak koniunktury w krajowym rolnictwie,

 •  

  trudności w pozyskaniu środków z Unii Europejskiej i innych międzynarodowych instytucji,

 •  

  brak stabilnego prawodawstwa, szczególnie uciążliwy dla potencjalnych inwestorów zagranicznych,

 

- brak stabilności na rynku

 

kredytowym, zła współpraca

 

banków z przedsiębiorcami i

 

samorządem

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

!

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

IV. MISJA GMINY NOWOGRÓDEK

 

 

 

Gmina Nowogródek Pomorski - miejsce dla człowieka.

 

 

 

Konkretyzacja misji:

 

 

 

Dobro człowieka leży u podstawy rozwoju lokalnego. Proces rozwoju winien być zrównoważony w myśl Agendy 21. Ze względu na procesy globalizacji ale i specyfikę każdej społeczności lokalnej należy dążyć zarówno do optymalnego wykorzystania warunków środowiska jak i szans zewnętrznych w rozwoju gospodarczym, w tym przypadku kładąc równie duży nacisk na upodmiotowienie mieszkańców, tak, aby gmina nasza była dla każdego z jej mieszkańców jego miejscem na Ziemi, by była gminą dla człowieka, nie odwrotnie -zapewniając godne warunki życia i rozwoju.

 

Dlatego też w niniejszym dokumencie zaplanowano również działania mające w zamierzeniu prowadzić nie do prostego wzrostu wskaźników wyposażenia w infrastrukturę, ale do wzrostu aktywności mieszkańców.

 

 

 

Esencją programu są konkretne zadania, wynikające z identyfikacji problemów w części diagnostycznej i analiz SWOT, które zostaną przedstawione poniżej.

 

 

 

V. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA DANYM OBSZARZE

 

Lista zadań obejmujących:

 

 
 1.  

  Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

 

 

 

W gminie winny zaistnieć jasno określone strefy: działalności gospodarczej, rolniczej przestrzeni produkcyjnej, rekreacyjna, według zasad określonych w projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski”. W tych obszarach należy dążyć do zlokalizowania danych rodzajów działalności przy zastosowaniu wszelkich możliwych instrumentów zachęcających bądź blokujących, jakimi dysponuje gmina. Poniżej określa się podstawowe charakterystyki tych stref, opierając się na wytycznych „Studium…”:

 

 

 

Strefa działalności gospodarczej

 

 

 

Wyznacza się tereny produkcyjno - usługowe z dobrą obsługą komunikacyjną, na kompleksach słabych gleb.

 

Preferencje i warunki działalności w strefach

 

Preferencje funkcji:

 

- przemysł nieuciążliwy,

 

- bazy i składy budowlane, transportowe i inne,

 

- rzemiosło

 

- preferuje się usługi lub ograniczenie lokalizacji funkcji na warunkach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp),

 

warunki:

 

- ograniczenie upraw polowych ( na glebach słabych klas) ze stopniową likwidacją funkcji rolnej na rzecz produkcyjno - usługowej,

 

- ze względu na ochronę środowiska, konieczny udział powierzchni ekopozytywnej [niezabudowanej i nieutwardzonej] - min. 30 %,

 

- stosowanie technologii nie powodujących uciążliwości i degradacji środowiska,

 

- ewentualne uciążliwości inwestycji powinny zamknąć się w granicach własnych działek.

 

- uzbrojenie tych terenów powinno nastąpić w pierwszej kolejności

 

Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej

 

 

 

Zakłada się intensywny poziom prowadzenia działalności rolniczej w gminie na kompleksach gleb wysokiej jakości. Zalesianie terenów przylegających do granic zwartych obszarów leśnych, zachowanie trwałości istniejących zasobów leśnych oraz obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, oraz podporządkowanie gospodarki leśnej funkcji ochronnej lasów, pod względem wszystkich kategorii ochronności.

 

Strefa rekreacyjna [turystyczna]

 

 

 

Potencjalne obszary rozwoju turystyki w gminie to:

 

- tereny nad jeziorem Karsko Wielkie (Kinice)

 

- teren Puszczy Barlineckiej,

 

- tereny stykowe z Puszczą Barlinecką,

 

- obszary przywodne.

 

Zakłada się:

 

- rozwój strefy rekreacyjnej w Parzeńsku, Ulejnie oraz w północno wschodniej części jeziora Karskiego Wielkiego;

 

- istniejące i proponowane tereny rozwojowe w formie dopełnień istniejącej struktury wraz z infrastrukturą rekreacji nawodnej (pomosty, przystanie).

 

- wykształcenie w Kinicach wysokostandardowej bazy noclegowej [turystyka pobytowa].

 

- rozwój turystyki kwalifikowanej w kompleksie Puszczy Barlineckiej, w oparciu
o walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz o szlaki turystyczne rowerowe, piesze
i hippikę.,

 

- rozwój budownictwa letniskowego poprzez przeznaczanie na cele letniskowe zabudowań mieszkalnych we wsiach gminy,

 

- możliwość nowych lokalizacji w obrębie stref turystycznych i mieszkalno - usługowych w w/w. miejscowościach, w formie większych zespołów lub uzupełnień,

 

 
 1.  

  Zmiany w sposobie użytkowania terenu

 

 

 

W strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej konieczne jest unikanie lokalizacji nowej zabudowy poza uzupełnianiem zwartej zabudowy wsi.

 

 
 1.  

  Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

 

 
 •  

  poprawa stanu dróg

 •  

  budowa oczyszczalni ścieków i skanalizowanie gminy

 •  

  budowa wodociągów

 •  

  doprowadzenie dobrej jakości wody do Nowogródka

 •  

  umożliwienie stałego dostępu do internetu

 •  

  poprawa niezawodności sieci energetycznej (budowa nowych stacji transformatorowych, stworzenie rezerwy zasilania)

 •  

  likwidacja i rekultywacja wysypiska śmieci

 

 
 1.  

  Poprawa stanu środowiska naturalnego

 

 
 •  

  budowa kanalizacji

 •  

  kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami

 

 
 1.  

  Poprawa stanu środowiska kulturowego

 

 

 

- przestrzeganie zasad ochrony konserwatorskiej,

 

 
 1.  

  Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany w strukturze zamieszkania

 

 
 •  

  budowa kanalizacji

 •  

  kreowanie polityki gminnej wspierającej podmioty funkcjonujące oraz starające się uruchomić działalność gospodarczą (szczególnie turystyczną ) na terenie gminy, zwłaszcza te które będą tworzyły nowe miejsca pracy

 •  

  poprawa jakości wody

 •  

  poprawa stanu dróg

 

 
 1.  

  Opracowanie listy zadań, do zrealizowania .

 

 
 •  

  budowa gimnazjum w Karsku

 •  

  budowa sali gimnastycznej w Nowogródku

 •  

  budowa sieci wodociągowej Etap I

 •  

  modernizacja oczyszczalni ścieków w Karsku

 •  

  modernizacja pomostu w Kinicach

 •  

  modernizacja świetlicy w Giżynie

 •  

  modernizacja świetlicy w Trzcinnej

 •  

  modernizacja dróg nr 2124z i 2116z (odcinki w Trzcinnej)

 •  

  budowa sieci wodociągowej Etap II

 •  

  budowa sieci kanalizacyjnej

 •  

  przygotowanie terenów pod zabudowę

 •  

  modernizacja dróg

 •  

  budowa infrastruktury turystycznej

 •  

  likwidacja wysypiska odpadów komunalnych

 

 

 

 

 

 
 1.  

  Działania Krótkookresowe

 

tab.1. Harmonogram zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie

 

 

 

2004

 

2005

 

2006

 

Budowa Gimnazjum w Karsku

 

x

 

x

 

x

 

Budowa sali gimnastycznej w Nowogródku

 

 

x

 

x

 

Budowa sieci wodociągowej Etap I

 

 

x

 

x

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karsku

 

x

   

 

Modernizacja pomostu w Kinicach

 

 

x

 

 

Modernizacja świetlicy w Giżynie

 

 

x

 

 

Modernizacja świetlicy w Trzcinnej

 

 

x

 

x

 

Modernizacja dróg nr 2124z i 2116z (odcinki w Trzcinnej).

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Działanie

 

Zadanie

 

2004

 

2005

 

2006

 

Priorytet 3

 

Rozwój lokalny

 

 
     

 

3.1. Obszary wiejskie

 

Budowa sieci wodociągowej Etap I

 

 

x

 

x

 

 

Modernizacja dróg nr 2124z i 2116z (odcinki w Trzcinnej).

 

 

x

 

 

3.5 Lokalna infrastruktura s p społeczna

 

3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

 

Budowa Gimnazjum w Karsku

 

x

 

x

 

x

 

 

Budowa sali gimnastycznej w Nowogródku

 

 

x

 

x

 

Zadania krótkookresowe w świetle ZPORR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Działania Długookresowe

 

 

 

tab.2. Harmonogram zadań inwestycyjnych na lata 2007-2013

 

 

 

Zadanie

 

 

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

Budowa sieci wodociągowej Etap II

 

x

 

x

         

 

Budowa sieci kanalizacyjnej

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Przygotowanie terenów pod zabudowę

 

x

           

 

Modernizacja dróg

 

 

x

 

x

 

x

 

x

   

 

Budowa infrastruktury turystycznej

   

 

x

 

 

x

   

 

Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych

   

 

x

       

 

 

 

Działanie

 

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

Priorytet 3

 

Rozwój lokalny

 

3.1 Obszary wiejskie

 

Budowa sieci wodociągowej Etap II

 

x

 

x

         
 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

Przygotowanie terenów pod zabudowę

 

x

           
 

 

Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych

   

 

x

       

 

Zadania długoterminowe w świetle ZPORR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

 

 

 

Podział na projekty i/lub zadania inwestycyjne.

 

 

 

1.Działania Krótkookresowe

 

Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006;

 

 

 

Zadanie nr1

 

 

 

Nazwa zadania - „Budowa gimnazjum w Karsku”

 

 

 

Wybudowanie gimnazjum niezbędne jest ze względu na zbyt dużą liczbę uczniów w jednym z istniejących budynków. Drugi budynek typu „Ciechanów”, w którym mieści się oprócz klas szkolnych, przedszkole, biblioteka i ośrodek kultury jest w katastrofalnym stanie i przewidujemy jego likwidację. Przedszkole, biblioteka i ośrodek kultury przeniesione zostaną do budynku gimnazjum. Jest to najbardziej paląca potrzeba w naszej gminie. Osiągniętym rezultatem będzie tu poprawa warunków nauczania, poprzez zwiększenie przestrzeni użytkowej koniecznej dla takiej liczby uczniów, oraz przewidywanej ilości uczniów. Efektem osiągniętym poprzez dokończenie inwestycji będzie również poprawa jakości nauczania poprzez lepszy dostęp do pomocy naukowych. Projekt ten jest zgodny z polityką równych szans gdyż przewiduje umożliwienie dostępu o nauki dzieciom niepełnosprawnym, ma również pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez umożliwienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych. Budowa gimnazjum ma neutralny wpływ na środowisko.

 

 

 

Etapy działań

 

 
 •  

  Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu grudzień 2004

 •  

  Przeprojektowanie styczeń 2005

 

- wykonanie prac - marzec 2005 - grudzień 2005

 

- Wyposażenie gimnazjum - styczeń, luty 2006

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, Budżet państwa, ZPORR.

 

 

 

Całkowity koszt projektu 2 942 tys. PLN

 

 

 

Zadanie nr.2

 

 

 

Nazwa zadania: „Budowa sali gimnastycznej w Nowogródku Pomorskim”

 

 

 

Konieczność wybudowania sali wynika z braku obiektu sportowego w Nowogródku Pomorskim. Sala będzie służyć Szkole Podstawowej, oraz mieszkańcom jako miejsce treningów, wykorzystywana będzie również do organizowania imprez sportowych na szczeblu lokalnym i ponadgminnym. Stan zaawansowania prac obejmuje na dzień dzisiejszy fundamenty i niezmontowaną konstrukcję stalową.

 

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans gdyż jego efekty na równi obejmą kobiety i mężczyzn jak również umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do zajęć ruchowych. Budowa gimnazjum ma neutralny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego, oraz środowisko naturalne.

 

 

 

Etapy działań:

 •  

  studium wykonalności

 •  

  dokumentacja

 •  

  Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu i zlecenie opracowania projektu grudzień 2006r.

 

Wykonanie harmonogramu prac przez zwycięzcę przetargu marzec 2006 - grudzień

 •  

  2006

 •  

  Wyposażenie sali

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, Budżet państwa ZPORR, MENiS

 

 

 

Całkowity koszt projektu - 1 530,9 tys. PLN

 

 

 

 

 

Zadanie nr3

 

 

 

Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej Etap I”

 

 

 

Małe zasoby i zła jakość wody w Nowogródku wymuszają konieczność dostarczania jej ze studni w Golinie, takie umiejscowienie studni stworzy też możliwość doprowadzenia wodociągu do Sumiaku w Etapie II budowy.

 

Podniesienie jakości wody, przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców Nowogródka. Poza tym urządzenia dziś działające, są w złym tanie technicznym i wymagają wymiany.

 

Projekt powyższy ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej.

 •  

  Etapy działań:

 •  

  Zlecenie opracowania koncepcji budowy wodociągu -2005

 •  

  Opracowanie dokumentacji technicznej-2005

 •  

  Sporządzenie studium wykonalności -2005

 •  

  Sporządzenie wniosku do ZPORR -2005

 •  

  Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu 2006

 •  

  Prace budowlane 2006

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, Budżet państwa ,ZPORR.

 

 

 

Całkowity koszt projektu - 615,6 tys. PLN

 

 

 

 

 

Zadanie nr 4

 

 

 

Nazwa zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karsku”

 

 

 

Gmina zleciła opracowanie koncepcji kanalizacji. Pierwszym etapem będzie modernizacja istniejącej oczyszczalni w Karsku. Zostanie także określone, jakie obiekty i miejscowości zostaną do tej placówki podłączone, co wymaga powiększenia jej przepustowości.

 

Ta jedyna oczyszczalnia ścieków na terenie gminy została oddana do użytku w 1983 r. i może przyjąć 100 m3 ścieków na dobę. Jej stan techniczny nie odpowiada współczesnym wymaganiom, a podłączenie setek nowych odbiorców implikuje konieczność zwiększenia mocy przerobowych do 200m3. Konieczność podłączenia pobliskich miejscowości wynika z potrzeby ochrony najcenniejszego obiektu przyrodniczego w gminie, jakim jest jezioro Karskie Wielkie zagrożone z powodu wielu działek letniskowych i gospodarstw w jego sąsiedztwie. Także wymagania członkostwa w Unii nakładają na Polskę konieczność zwiększenia odsetka ludności obsługiwanej przez kanalizację i oczyszczalnie ścieków.

 

 

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są WFOŚ, ANR, Gmina Nowogródek Pomorski.

 

 

 

Całkowity koszt projektu -720,3 tys. PLN

 

 

 

 

 

Zadanie nr 5

 

 

 

Nazwa zadania: „Modernizacja pomostu w Kinicach”

 

 

 

Gmina Nowogródek Pom. nie posiada znaczących zasobów naturalnych, a co za tym idzie - ma ograniczone możliwości rozwoju. Ze względu na dobry stan środowiska wiodącą funkcją w gminie - i źródłem poprawy sytuacji mieszkańców- może stać się turystyka. Wynika stąd konieczność modernizacji i rozwoju skromnej jak dotąd bazy turystycznej gminy. Także potrzeby ochrony najcenniejszego obiektu przyrodniczego w gminie, jakim jest jezioro Karskie Wielkie - uchronienia zbiornika od napływu turystów do miejsc do tego nie przeznaczonych (trzcinowiska, dzikie pomosty) wzmaga konieczność nadania wyższego standardu istniejącym plażom.

 

 
 •  

  opracowanie projektu 2004

 •  

  ogłoszenie przetargu styczeń 2005

 •  

  modernizacja pomostu 2005

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, SPO-ROL.

 

 

 

Całkowity koszt projektu-50 tys. PLN

 

 

 

Zadanie nr 6

 

 

 

Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Giżynie”

 

 

 

Świetlica wiejska w Giżynie jest punktem skupiającym znaczna część mieszkańców, wykorzystywana jest także przez lokalny zespół ludowy „Giżynianki” jako sala prób oraz miejsce występów. Dokończenie budowy przyczyni się do rozwoju kulturalnego mieszkańców wsi i poprawy ich jakości życia.

 

 

 

Etapy działań:

 •  

  ogłoszenie przetargu , rozstrzygnięcie - styczeń 2005r

 •  

  wykonanie prac - marzec- wrzesień 2005r.

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, SPO-ROL.

 

 

 

Nakłady do poniesienia 150 tys. PLN

 

 

 

Zadanie nr 7

 

 

 

Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy w Trzcinnej.”

 

 

 

W miejscowości Trzcinna, liczącej 364 mieszkańców (wraz z sołectwem 537) po likwidacji szkoły podstawowej jedynym obiektem mogącym stać się kulturalnym centrum społeczności jest świetlica wiejska. W związku z likwidacją remizy OSP Trzcina zajmującej część budynku planuje się przeprowadzenie adaptacji części pomieszczeń na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej oraz zainstalowanie instalacji grzewczej .

 

 
 •  

  przygotowanie projektu - 2005

 •  

  przeprowadzenie przetargu- 2006

 •  

  prace budowlane -2006

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, SPO-ROL.

 

 

 

Całkowity koszt projektu 125 tys. PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 8

 

 

 

Nazwa zadania: ”Modernizacja dróg nr 2124z i 2116z (odcinki w Trzcinnej)”.

 

 

 

 

 

Konieczność realizacji tego zadania uzasadnia bardzo zły stan tych dróg - szerokość ok. 4m, brak kanalizacji deszczowej, deformacja profilu (stan znacznie gorszy niż średnia kondycja nawierzchni i podłoża dróg na tym terenie, która przecież jest niekorzystna) na co nakłada się wzrost natężenia ruchu. Efektem osiągniętym poprzez modernizację tych dróg będzie wzrost bezpieczeństwa ruchu, skrócony czas przejazdu co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

 

 

Etapy działań:

 

- studium wykonalności, ocena wpływu na środowisko - 2004

 

- przystąpienie do realizacji - kwiecień 2005

 

- przewidywany termin zakończenia -lipiec 2005

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, Zarząd Dróg Powiatowych, ZPORR

 

 

 

Nakłady do poniesienia 1.391.861 PLN w tym:

 

- środki własne Powiatu Myślibórz- 349.357 PLN

 

- środki UE - 1.042. tys. PLN

 

 

 

Jednostka odpowiedzialna za realizację: Zarząd Dróg Powiatowych w Myśliborzu.

 

 
 1.  

  Działania Długookresowe

 

 

 

Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w następnych latach (2006 -2014) - projekty długoterminowe

 

 

 

Zadanie nr 1

 

 

 

Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej Etap II”.

 

 

 

Brak wodociągu w Sumiaku i Karlinie jest dużym problemem dla mieszkańców tych miejscowości, małe zasoby wód gruntowych utrudniają korzystanie ze studni, w niektórych gospodarstwach woda dla inwentarza jest dowożona z sąsiednich miejscowości lub jeziora. Zamiarem Gminy jest podłączenie obydwu wsi do sieci wodociągowej zrealizowanej w ramach Etapu I doprowadzającej wodę do Nowogródek.

 

 

 

Etapy działań:

 •  

  przygotowanie studium wykonalności - 2006

 •  

  przygotowanie wniosku do ZPORR - 2006

 •  

  przeprowadzenie przetargu - 2007

 •  

  prace budowlane 2007-2008

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, Budżet państwa, ZPORR.

 

 

 

Całkowity koszt projektu: 640 tys. PLN

 

 

 

Zadanie nr 2

 

 

 

Nazwa zadania: „ Budowa sieci kanalizacyjnej”

 

 

 

 

 

Budowa kanalizacji w Gminie Nowogródek Pomorski wynika z planu Rozwoju Lokalnego który zakłada zrównoważony rozwój. Proponowana inwestycja przyczyni się do polepszenia jakości wody w okolicznych jeziorach, wpłynie ogólnie na poprawę stanu środowiska, oraz polepszenie jakości życia mieszkańców. Budowa kanalizacji będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Kanalizacja zostanie podłączona do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, co spowoduje iż większość ścieków w Gminie będzie oczyszczona. Budowa kanalizacji a tym samym zwiększenie ilości ścieków wymusi konieczność zatrudnienia drugiej osoby do obsługi oczyszczalni.

 

Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, neutralny wpływ na politykę równych szans oraz neutralny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 

 

 

Etapy działań:

 

 

 

- zlecenie opracowania koncepcji budowy kanalizacji 2007

 •  

  przygotowanie projektu

 •  

  sporządzenie studium wykonalności- 2007

 •  

  ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu 2007

 •  

  prace budowlane 2008-2013

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, budżet państwa, ZPORR

 

Całkowity koszt projektu - 23 263,74 tys. PLN

 

 

 

 

 

Zadanie nr 3

 

 

 

Nazwa zadania: „Przygotowanie terenów pod zabudowę”

 

 

 

Uzbrajanie terenów podniesie wartość nieruchomości i przyciągnie inwestorów. Przy realizacji inwestycji planowane jest zaangażowanie środków prywatnych inwestorów.

 

Projekt powyższy ma neutralny wpływ na środowisko naturalne, politykę równych szans oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 

 

 

Etapy działań:

 •  

  opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą - maj 2007 r

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, i inwestorzy prywatni.

 

 

 

Całkowity koszt projektu - wstępna kalkulacja zostanie określona później

 

 

 

Zadanie nr 4

 

 

 

Nazwa zadania: „Modernizacja dróg”.

 

 

 

Zły stan dróg, ich nieodpowiednia nawierzchnia lub w wielu przypadkach jej brak jest przyczyną, dla której ich modernizacja jest jednym z podstawowych działań długookresowych naszej gminy.

 

 

 

Etapy działań:

 •  

  wytypowanie dróg wymagających w pierwszej kolejności budowy nawierzchni, lub jej modernizacji.- 2007r

 •  

  przeprowadzenie robót - 2007 - czerwiec 2013r.

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, Budżet państwa ZPORR

 

 

 

Całkowity koszt projektu - wstępna kalkulacja zostanie wykonana później

 

 

 

Zadanie nr 5

 

 

 

Nazwa zadania: „ Budowa infrastruktury turystycznej”

 

 

 

Strategicznym celem gminy jest rozwój turystyki do czego niezbędna jest odpowiednia baza. Proponowanymi inwestycjami są: budowa plaży i molo w Karsku. Realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy życia mieszkańców dając im możliwość spędzania wolnego czasu w sezonie wakacyjnym i poza nim, jak również pozwoli na uatrakcyjnienie turystyczne miejscowości.

 

 

 

Etapy działań:

 •  

  przygotowanie i złożenie wniosku do SPO - ROL - 2006r.

 •  

  zakup sprzętu - styczeń 2007r.

 •  

  budowa plaży i mola w Karsku marzec, maj 2007r.

 •  

  budowa parkingów 2006r.-2009r.

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski,

 

SPO - ROL

 

 

 

Całkowity koszt projektu - wstępna kalkulacja zostaje określona później.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 6

 

 

 

Nazwa zadania: „Likwidacja wysypiska”.

 

 

 

Zadanie wynika z nowych przepisów, które zmuszając właścicieli do kosztownego monitorowania spowodują likwidację małych wysypisk. Pokrywa się to z przewidywanym zapełnieniem I kwatery wysypiska ..

 

 

 

Etapy działań:

 •  

  ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu marzec 2009r

 •  

  wykonanie robót - maj 2009r

 

 

 

Instytucjami uczestniczącymi we wdrażaniu projektu są Gmina Nowogródek Pomorski, budżet państwa, ZPORR

 

 

 

Całkowity koszt projektu - wstępna kalkulacja zostanie wykonana później

 

 

 

 
 1.  

  Zadania Krótkookresowe - wskaźniki

 

 

 

Zadanie nr 1

 

 

 

Nazwa zadania - „Dokończenie budowy gimnazjum w Karsku”.

 

 

 

Wskaźniki osiągnięcia celów projektu.

 

 

 

Wskaźniki planowanych produktów - powierzchnia użytkowa gimnazjum - 1650 m2

 

Wskaźniki planowanych rezultatu - liczba uczniów gimnazjum - 180

 

Wskaźniki planowanych oddziaływań - liczba uczniów którzy ukończyli gimnazjum

 

 

 

Zadanie nr 2

 

 

 

Nazwa zadania: „Budowa sali gimnastycznej w Nowogródku Pomorskim”.

 

 

 

Wskaźniki planowanych produktów- powierzchnia użytkowa 422,8 m2

 

Wskaźniki planowanych rezultatów - liczba uczniów korzystających z sali gimnastycznej 129

 

Wskaźniki planowanych oddziaływań - liczba osób , które ukończyły szkołę podstawową

 

 

 

 

 

Zadanie nr 3

 

 

 

Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej Etap I”

 

 

 

Wskaźniki planowanych produktów- długość sieci wodociągowej- 4,2 km

 

Wskaźniki planowanych rezultatów - liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej

 

Wskaźniki planowanych oddziaływań - ilość wody konsumowanej w ciągu roku

 

 

 

 

 

Zadanie nr 4

 

 

 

Nazwa zadania: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karsku”.

 

 

 

Wskaźniki planowanych produktów- liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków-1 szt.

 

Wskaźniki planowanych rezultatów - liczba gospodarstw domowych podłączonych do oczyszczalni - 109 szt.

 

Wskaźniki planowanych oddziaływań- ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych

 

 

 

Zadanie nr 5

 

 

 

Nazwa zadania: ”Modernizacja pomostu w Kinicach”.

 

 

 

Zmodernizowanie pomostu o łącznej powierzchni pokładu 172, 5 m3.

 

 

 

Zadanie nr 6

 

 

 

Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy w Giżynie”.

 

 

 

Powierzchnia zmodernizowanej świetlicy - 233,4 m

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 styczeń 2020 16:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 styczeń 2020 16:57 Piotr Uberman