O G Ł O S Z E N I E

RiGMK.6840.8.2011.AA

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Trzcinna 84

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy Nr II o powierzchni

91,37 m2

Nr działki

125

Powierzchnia

0,11 ha

Udział w działce

2387/10000

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00027727/4

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w studium uikzp gminy -

inny budynek dawnej użyteczności publicznej, obszary uzupełnień zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym,

Sposób zagospodarowania

Nieruchomość nie jest użytkowana.

Uzbrojenie działki

Droga asfaltowa, sieć elektryczna i wodna, zbiornik bezodpływowy na ścieki

Uzbrojenie lokalu

zawór czerpalny zimnej wody, kanalizacja sanitarna (umywalka), inst. elektryczna

Cena wywoławcza

55.100

Wadium

2.800

Przetarg odbędzie się dnia 29.08.2014 r. o godz. 1030 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15.

Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 25.08.2014 r. do kasy tut. Urzędu do godz. 14??. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego.

Nowogródek Pomorski, dnia 08.07.2014 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim

  2. Wiejskiej w Trzcinnej.

  3. Na stronie internetowej BIP Gminy Nowogródek Pom.

w okresie od 08.07.2014 r. do dnia 29.08.2014 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:40 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:42 Piotr Uberman