O G Ł O S Z E N I E

 

RiGMK.6840.6.2013.AA

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości

Karsko

2. Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

udział w prawie własności nieruchomości zabudowanej

3. Nr działki

588/4

4. Powierzchnia nieruchomości

0,0499 ha

5. Udział przeznaczony do sprzedaży

56/100

5. Przeznaczenie

brak planu, w studium uikzp gminy działka położona jest w obszarze uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym, strefa ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów.

6. Sposób zagospodarowania

w granicach działki znajduje się budynek w którym znajdują się 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 69,85 m2

7. Księga Wieczysta

KW Nr SZ1M/00029620/8

8. Uzbrojenie

droga gruntowa łącząca z drogą publiczną utwardzoną

9.Wartość nieruchomości

11.850,00 zł

Udział 56/100 części w nieruchomości przeznaczony jest do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami - art. 37 ust.2 pkt 9.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, obciąża nabywcę.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 19 września 2014 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku oraz na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 24 lipca 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2014 r.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 14:37 Piotr Uberman