O G Ł O S Z E N I E

RiGMK.6840.2.2014.AA

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości - Karsko

2. Określenie nieruchomości - działka niezabudowana, od strony północnej na działce sąsiedniej nr 623 znajduje się budynek gospodarczy, który częściowo położony jest na dz. nr 626

3. Nr działki - - 626

4. Powierzchnia działki - 0,19 ha

5. Przeznaczenie - brak planu, w studium uikzp gminy działka położona jest na obszarach rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

6. Sposób zagospodarowania - teren niezagospodarowany, na części działki znajdują się drzewa owocowe.

7. Księga Wieczysta - KW Nr SZ1M/00041526/9

8. Uzbrojenie działki - droga gruntowa

9. Wartość nieruchomości - 28.500,00 zł

Działka nr 626 w Karsku przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do współwłaścicieli przyległej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 623.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, obciąża nabywcę.

Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 26 września 2014 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 07 sierpnia 2014 r. do dnia 05 września 2014 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:46 Piotr Uberman