O G Ł O S Z E N I E

RiGMK.6840.2.2014.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I p r z e t a r g u s t n y o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Karsko

Opis nieruchomości

działka niezabudowana, od strony północnej na działce sąsiedniej nr 623 znajduje się budynek gospodarczy, który częściowo położony jest na dz. nr 626

Nr działki

626

Powierzchnia

0,19 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041526/9

 

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy działka położona jest na obszarach rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany, na części działki znajdują się drzewa owocowe.

Uzbrojenie działki

droga gruntowa

Cena wywoławcza

28.500,00 zł

Wadium

1.500,00 zł

Działka nr 626 w Karsku przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do współwłaścicieli przyległej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 623 ponieważ na działce sąsiedniej nr 623 znajduje się budynek gospodarczy, który częściowo położony jest na dz. nr 626.

Przetarg odbędzie się dnia 14.11.2014 r. o godz. 1000 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 10.11.2014 r. do kasy tut. Urzędu. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa z dniem 10.11.2014 r. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Nowogródek Pomorski, dnia 01.10.2014 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

  2. Wiejskiej w Karsku

  3. Na stronie internetowej BIP Gminy Nowogródek Pom.

w okresie od 01.10.2014 r. do dnia 14.11.2014 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:45 Piotr Uberman