O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.2.2015.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Karsko, ul. Mieszka I

Opis nieruchomości

działka niezabudowana

Nr działki

622

Powierzchnia

0,03 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041526/9

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym.

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany, R-IVa - 0,03 ha

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa

Cena wywoławcza

5.000,00

Wadium

500,00

Działka nr 622 w Karsku przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 02.10.2015 r. o godz. 1000 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 28.09.2015 r. do kasy tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 21.08.2015 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

  2. Wiejskiej w Karsku

  3. Na stronie internetowej BIP Gminy Nowogródek Pom.

w okresie od 21.08.2015 r. do dnia 02.10.2015 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:38 Piotr Uberman