O G Ł O S Z E N I E

RiGMK.6840.1.2015.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Giżyn

Opis nieruchomości

działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą i krzewami

Nr działki

116/2

Powierzchnia

0,4999 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00047439/4

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym.

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany, R-IVa - 0,2057 ha, RIVb - 0,0968 ha, RV - 0,0565 i RVI - 0,1409 ha

Uzbrojenie działki

droga gruntowa

Cena wywoławcza

21.000,00

Wadium

2.100,00

Działka nr 116/2 w Giżynie przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 20.11.2015 r. o godz. 1000 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 16.11.2015 r. do kasy tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 09.10.2015 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

  2. Wiejskiej w Giżynie

  3. Na stronie internetowej BIP Gminy Nowogródek Pom.

w okresie od 09.10.2015 r. do dnia 20.11.2015 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:35 Piotr Uberman