O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.3.2015.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości - Karsko, ul. Mieszka I

2. Określenie nieruchomości - nieruchomość gruntowa składająca się z czterech działek, zabudowana bud. gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki.
3. Nr działki - 591/1, 589/1, 589/2 i 589/3

4. Powierzchnia nieruchomości - 0,3080 ha

5. Przeznaczenie - brak planu, w studium uikzp gminy

działka położona jest na obszarach uzupełnień
zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym
, część tereny rolnicze, część tereny dróg.

6. Sposób zagospodarowania - teren zagospodarowany
w sposób trwały, część nieużytkowana.

7. Księga Wieczysta - KW Nr SZ1M/00024228/5

8. Uzbrojenie - droga asfaltowa, w zasięgu możliwość przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

9. Wartość nieruchomości - 36.710,00 zł

Nieruchomość ww. przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 586, 592, 590, 588/5, 588/4 i 588/3.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 25 marca 2016 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 8 lutego 2016  r. do dnia 04 marca 2016 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:25 Piotr Uberman