O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H

RiGMK.6840.8.2011.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski, działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) oraz § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

zaprasza do udziału w rokowaniach

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Trzcinna

Opis nieruchomości

Lokal użytkowy Nr II o powierzchni

91,37 m2

Nr działki

125

Powierzchnia

0,11 ha

Udział w działce

2387/10000

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00027727/4

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w studium uikzp gminy -

inny budynek dawnej użyteczności publicznej, przemysłowy, obszary uzupełnień zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym,

Sposób zagospodarowania

Lokal nie jest użytkowany

Uzbrojenie działki

Droga asfaltowa, sieć elektryczna i wodna, zbiornik bezodpływowy na ścieki

Uzbrojenie lokalu

zawór czerpalny zimnej wody, kanalizacja sanitarna (umywalka), inst. elektryczna

Cena wywoławcza

25.000 zł

Zaliczka

1.500

 

Nieruchomość jest nieobciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań. Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie ww. nieruchomości: I - 02.10.2015 r. oraz II - 18.12.2015 r., III - 18.03.2016 r.

Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 12.09.2016 r.

 

 

 

 

- 2 -

 

do godz. 1500 w sekretariacie tut. Urzędu (pokój nr 10). Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko (nazwę) oraz adres (siedzibę)

  • datę sporządzenia

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (np. w formie ratalnej)

  • proponowany sposób i termin realizacji dodatkowych warunków rokowań (jeżeli występują).

  • do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zaliczkę gotówką można wpłacić w kasie tut. Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400, lub na konto - GBS O/Myślibórz Nr 67835500090046889720000004. Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w tut. Urzędzie, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

 

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 16.09.2016 r. o godzinie 1200 w sali nr 1 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

 

O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Wywieszono w terminie od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia 16 września 2016 r. na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

  2. Wiejskiej w Trzcinnej.

  3. Na stronie internetowej Urzędu

i BIP Nowogródek Pomorski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:17 Piotr Uberman