O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.4.2016.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami)), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski

Opis nieruchomości

działka niezabudowana

Nr działki

153

Powierzchnia

0,11 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040676/8

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym.

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany, R-IVb - 0,08 ha,

ŁIV - 0,03 ha

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa

Cena wywoławcza

16.300,00 zł

Wadium

1.600,00 zł

Działka nr 153 w Nowogródku Pomorskim przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 25.01.2017 r. o godz. 1000 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 19.01.2017 r. do kasy tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Nowogródek Pomorski, dnia 8.12.2016 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

  2. Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim

  3. Na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od 12.12.2016 r. do dnia 25.01.2017 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:05 Piotr Uberman