O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H

 

IOŚ.6840.3.2015.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski, działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami) oraz § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

zaprasza do udziału w rokowaniach

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

 

Położenie nieruchomości

Karsko, ul. Mieszka I

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa składająca się z czterech działek, zabudowana bud. gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki.

Nr działki

591/1, 589/1, 589/2 i 589/3

Powierzchnia

0,3080 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00024228/5

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w studium uikzp gminy

działki położone są na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym, część tereny rolnicze,

część tereny dróg.

Sposób zagospodarowania

teren zagospodarowany w części
w sposób trwały, część nieużytkowana.

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w zasięgu możliwość przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Cena wywoławcza

36.800 zł

Zaliczka

1.900

 

Działki nr 591/1, 589/1, 589/2 i 589/3 w Karsku przeznaczone były do sprzedaży na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 586, 592, 590, 588/5, 588/4 i 588/3. Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie ww. nieruchomości: I - 16.06.2016 r. oraz II - 16.09.2016 r. Nieruchomość jest nieobciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

 

Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 07.02.2017 r.

 

 

- 2 -

 

do godz. 1500 w sekretariacie tut. Urzędu (pokój nr 10). Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko (nazwę) oraz adres (siedzibę)

  • datę sporządzenia

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (np. w formie ratalnej)

  • proponowany sposób i termin realizacji dodatkowych warunków rokowań (jeżeli występują).

  • do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zaliczkę gotówką można wpłacić w kasie tut. Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400, lub na konto - GBS O/Myślibórz Nr 67835500090046889720000004. Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w tut. Urzędzie, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

 

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 13.02.2017 r. o godzinie 1000 w sali nr 1 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

 

O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Wywieszono w terminie od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 13 lutego 2017 r. na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

  2. Wiejskiej w Karsku.

  3. Na stronie internetowej Urzędu

i BIP Nowogródek Pomorski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:01 Piotr Uberman