O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.6.2016.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości - Karsko

2. Określenie nieruchomości - nieruchomość gruntowa 3. Nr działki - 635/1

4. Powierzchnia nieruchomości - 0,12 ha

5. Przeznaczenie - brak planu, w studium uikzp gminy

działka położona jest na obszarach uzupełnień
zabudowy wsi o charakterze wielof
unkcyjnym, strefa ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów.

6. Sposób zagospodarowania - teren niezagospodarowany
w sposób trwały.

7. Księga Wieczysta - KW Nr SZ1M/00024919/6

8. Uzbrojenie - brak dostępu do drogi, w zasięgu możliwość przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

9. Wartość nieruchomości - 12.500,00 zł

Nieruchomość ww. przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 635/3, 637, 639 i 640.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 28 marca 2017 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 13 lutego 2017  r. do dnia 8 marca 2017 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:00 Piotr Uberman