O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.2.2017.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

 

Położenie nieruchomości

Karsko

Określenie nieruchomości

nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako RV - 0,04 ha

Nr działki

684

Powierzchnia

0,04 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041526/9

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy

- na cele usług publicznych i rozwoju infrastruktury służącej wykonywaniu zadań własnych gminy

Sposób zagospodarowania

działka niezagospodarowana w sposób trwały

Uzbrojenie działki

droga gruntowa, w zasięgu dostęp do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej

Cena nieruchomości

7.000,00 zł.

Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 15 maja 2017 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od 3 kwietnia 2017 r. do dnia 24 kwietnia 2017 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 12:55 Piotr Uberman