O G Ł O S Z E N I E

 

IOŚ.6840.1.2017.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Rataje, obręb Trzcinna

Określenie nieruchomości

nieruchomość
zabudowana, grunty oznaczone jako RVI - 0,048
2 ha i Br-RVI - 0,0925 ha.

Nr działki

356/4

Powierzchnia

0,1407 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00033857/9

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy

- część działki tereny zabudowy zagrodowej, - część tereny rolnicze.

Sposób zagospodarowania

teren zabudowany budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Pomieszczenie gospodarcze w budynku mieszkalnym z wejściem od strony północnej bezumownie zajmowane przez lokatora.

Uzbrojenie działki

droga gruntowa, sieć elektroenergetyczna i wodociągowa

Cena nieruchomości

35.000,00 zł.

Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 15 maja 2017 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Trzcinnej i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od 3 kwietnia 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2017 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 12:54 Piotr Uberman