O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.6.2016.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza I p r z e t a r g u s t n y o g r a n i c z o n y na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

 

Położenie nieruchomości

Karsko

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana

Nr działki

635/1

Powierzchnia

0,12 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00024919/6

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy

działka położona jest na obszarach uzupełnień
zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym, strefa ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany, nieużytkowany.

Uzbrojenie działki

brak dostępu do drogi publicznej, możliwość przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Cena wywoławcza

12.500,00 zł

Wadium

1.250,00 zł

 

Działka nr 635/1 w Karsku przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 635/3, 637, 639 i 640, ponieważ nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się dnia 19.05.2017 r. o godz. 1100 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15.

Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 15.05.2017 r. do kasy tut. Urzędu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa z dniem 15.05.2017 r. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do Sekretariatu Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać: imię, nazwisko i adres zgłaszającego, datę sporządzenia zgłoszenia, podpis zgłaszającego. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 30.03.2017 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 3 kwietnia 2017  r. do dnia 20 maja 2017 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 12:53 Piotr Uberman