O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.3.2017.AW

 

Wójt Gminy w Nowogródku Pomorskim działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

- położenie nieruchomości - Kinice

- określenie nieruchomości - grunt będący w użytkowaniu wieczystym

- nr działki - 30/26

- powierzchnia działki - 0,0638 ha

- przeznaczenie - usługi turystyczne- zabudowa rekreacji indywidualnej.

- zagospodarowanie terenu - teren zabudowany

- Księga Wieczysta - KW Nr SZ1M/00022498/4

- wartość nieruchomości - 34.860,- zł

- wartość prawa użytkowania wieczystego - 20.600 ,- zł

- uzbrojenie - droga gruntowa, sieć wodna i elektryczna.

- użytkownicy wieczyści - Leokadia i Zygmunt Palczak

Nabywcą wymienionej nieruchomości mo być tylko jej użytkownicy wieczyści.

Zapłata ceny nieruchomości może być rozłożona na raty roczne, płatne przez okres 10 lat w terminie do dnia 31-go marca każdego roku. Pierwsza rata w wysokości co najmniej 20% ceny nabycia płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelności gminy z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 30 czerwca 2017 r.

Wymieniona w ogłoszeniu wycena nieruchomości obowiązuje przez okres 1 roku od ogłoszenia.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach oraz na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 16 maja 2017 r. do dnia 6 czerwca 2017 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 12:51 Piotr Uberman