O G Ł O S Z E N I E

 

IOŚ.6840.4.2017.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

 

Położenie nieruchomości

Giżyn

Określenie nieruchomości

nieruchomość
zabudowana
budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym,

grunty oznaczone jako

B - 0,28 ha.

Nr działki

229

Powierzchnia

0,28 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00022210/2

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy

- obszary uzupełnień wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

teren zabudowany budyniem mieszkalnym.

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, sieć elektroenergetyczna i wodociągowa, zbiornik na ścieki.

Cena nieruchomości

39.500,00 zł.

Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 25 września 2017 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Giżynie i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od 11 sierpnia 2017 r. do dnia 4 września 2017 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 12:33 Piotr Uberman