O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.5.2016.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Kinice

Opis nieruchomości

działka niezabudowana

Nr działki

224/4

Powierzchnia

0,19 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041533/1

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy

działka położona jest na obszarach rozwoju usług turystycznych, rekreacji indywidualnej i zabudowy letniskowej, strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III - 29 stan. 2

(AZP:41-10/17)

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany, R-V - 0,05 ha, RVI-0,06 ha, ŁV - 0,06 ha, N-0,02 ha

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa

Cena wywoławcza

67.600,00 zł

Wadium

6.000,00 zł

Działka nr 224/4 w Kinicach przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 29.09.2017 r. o godz. 1030 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 25.09.2017 r. do kasy tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Nowogródek Pomorski, dnia 21.08.2017 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

  2. Wiejskiej w Kinicach

  3. Na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od 22.08.2017 r. do dnia 29.09.2017 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 12:32 Piotr Uberman