O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.1.2017.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Rataje, obręb Trzcinna

Opis nieruchomości

nieruchomość zabudowana, grunty oznaczone jako RVI - 0,0482 ha i Br-RVI - 0,0925 ha.

Nr działki

356/4

Powierzchnia

0,1407 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00033857/9

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy

- część działki tereny zabudowy zagrodowej,

- część tereny rolnicze.

Sposób zagospodarowania

teren zabudowany budyniem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Pomieszczenie gospodarcze w budynku mieszkalnym z wejściem od strony północnej bezumownie zajmowane przez lokatora.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Uzbrojenie działki

droga gruntowa, sieć elektroenergetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

35.000,00 zł.

Wadium

3.500,00 zł

Działka nr 356/4 w Ratajach obręb Trzcinna przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 10.11.2017 r. o godz. 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 06.11.2017 r. do kasy tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Nowogródek Pomorski, dnia 27.09.2017 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

  2. Wiejskiej w Trzcinnej

  3. Na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od 27.09.2017 r. do dnia 10.11.2017 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 12:24 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 12:25 Piotr Uberman