O G Ł O S Z E N I E

IOŚ.6840.5.2017.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

 

Położenie nieruchomości

Karsko

Określenie nieruchomości

nieruchomość gruntowa

Nr działki

635/2

Powierzchnia

0,12 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00024919/6

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym, część strefa ochrony układów przestrzennych lub ich fragmentów.

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany
w sposób trwały.

Uzbrojenie działki

brak dostępu do drogi, w zasięgu możliwość przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Cena nieruchomości

7.400,00 zł

 

Nieruchomość ww. przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 635/1, 635/3, 634, 633/2 i 637.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 11 maja 2018 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Karsku i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl od dnia 29 marca 2018  r. do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 grudzień 2019 12:18 Piotr Uberman