O G Ł O S Z E N I E O R O K O W A N I A C H
RUL.6840.3.2021.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski, działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

zaprasza do udziału w rokowaniach na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

 

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski, ul. Barlinecka 9

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny Nr 4 o pow. 47,78 m2

Nr działki

454/11

Powierzchnia

0,1442 ha

Udział w działce

164/1000

Księga wieczysta

SZ1M/00030174/6

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

Nieruchomość jest nieobciążona i nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w studium uikzp gminy - obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

Teren zabudowany budynkiem wielorodzinnym w słabym stanie technicznym, lokal składa się z ganku, kuchni, dwóch pokoi oraz łazienki, pomieszczeń przynależnych brak.

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, sieć energetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

25.000 zł

Zaliczka

3.000 zł

 

Lokal nr 4 przy ul. Barlineckiej 9 wraz z udziałem w działce nr 454/11 w Nowogródku Pomorskim przeznaczony był do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Terminy przeprowadzonych przetargów: I -22.10.2021 r., II -14.01.2022 r., III -25.03.2022 r.

Dodatkowych warunków rokowań brak.

Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach oznaczonych: „Rokowania 454/11 Nowogródek Pomorski” w terminie do dnia 06.06.2022 r. do godz. 1500 w sekretariacie tut. Urzędu (pokój nr 1).

Zgłoszenie do udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  • imię i nazwisko (nazwę) oraz adres (siedzibę)
  • datę sporządzenia
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (np. w formie ratalnej)
  • do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zaliczkę gotówką można wpłacić w kasie tut. Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400, lub na konto – GBS O/Myślibórz Nr 67835500090046889720000004. Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi.

Rokowania przeprowadzone zostaną w dniu 10.06.2022 r. o godzinie 1000 w sali nr 3 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.

O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Nowogródek Pomorski, dnia 05.05.2022 r.

Wywieszono w terminie od dnia 9 maja 2022 r. do dnia 10 czerwca 2022 r. na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim.
  3. Na stronach internetowych Urzędu: www.bip.nowogrodekpomorski.pl www.nowogrodekpomorski.pl

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 06 maj 2022 08:23 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2022 08:25 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2022 08:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2022 08:26 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2022 08:27 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2022 08:28 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2022 08:28 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2022 08:28 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2022 08:29 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2022 08:29 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2022 08:29 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 maj 2022 08:30 Piotr Uberman