O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.9.2021.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Świątki

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 147 m2, grunt sklasyfikowany jako Bi

Nr działki

77/9

Powierzchnia

0,3402 ha

Księga wieczysta

SZ1M/00024389/1

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w studium uikzp gminy - obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

Teren zabudowany budynkiem niemieszkalnym, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą, ogrodzony, na działce słup energetyczny

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa i gruntowa, sieć elektryczna i wodociągowa w zasięgu

Cena wywoławcza

70.000,00 zł

Wadium

7.000,00 zł

Działka nr 77/9 w Świątkach przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 25.03.2022 r. o godz. 1000 w sali nr 2 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 21.03.2022 r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS O/Myślibórz Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Nowogródek Pomorski, dnia 10.02.2022 r.

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Świątkach
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.pl i www.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od 15.02.2022 r. do dnia 25.03.2022 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 luty 2022 09:47 Piotr Uberman