O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.4.2021.AW

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Trzcinna

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana,

grunt sklasyfikowany jako RIVb i RV

Nr działki

88/2

Powierzchnia

0,33 ha

Księga wieczysta

SZ1M/00040807/6

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości

brak

Przeznaczenie nieruchomości

Brak planu, w studium uikzp gminy - obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

Teren niezagospodarowany, użytkowany rolniczo

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa (dawna 3), w zasięgu dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej

Cena wywoławcza

40.000,00 zł

Wadium

4.000,00 zł

Działka nr 88/2 w Trzcinnej przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: 19.11.2021 r.

Przetarg odbędzie się dnia 04.02.2022 r. o godz. 1000 w sali nr 2 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 31.01.2021 r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS O/Myślibórz Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 27.12.2021 r.

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Trzcinnej
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.pl i www.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od 30.12.2021 r. do dnia 04.02.2022 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 27 grudzień 2021 12:12 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 grudzień 2021 12:13 Piotr Uberman