O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.10.2021.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości

Kinice

2. Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, grunt będący w użytkowaniu wieczystym

3. Nr działki

220/25

4. Powierzchnia nieruchomości

0,0849 ha

5. Przeznaczenie

Usługi turystyczne - zabudowa rekreacji indywidualnej, symbol planu 19UTr

6. Sposób zagospodarowania

Teren niezagospodarowany.

7. Księga Wieczysta

KW Nr SZ1M/00024397/0

8. Uzbrojenie działki

droga asfaltowa i gruntowa, dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodnej

9. Wartość nieruchomości

62.600,00 zł

10. Wartość prawa użytkowania wieczystego

34.400,00 zł

11. Użytkownik wieczysty

Magdalena Powązka

Nieruchomość przeznaczona jest do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami - art. 37 ust. 2 pkt 5. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. W przypadku sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej istnieje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 24 stycznia 2022 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 grudzień 2021 12:12 Piotr Uberman