O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.4.2010.AW

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza: I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Kinice

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako Bz

Nr działki

74

Powierzchnia

1,20 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041333/9

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w suikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

działka nie jest zagospodarowana w sposób trwały

(dawne boisko sportowe)

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć elektroenergetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

220.000,00 zł

Wadium

33.000,00 zł

Działka nr 74 w Kinicach przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 14.01.2022 r. o godz. 1100 w sali nr 1 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 10.01.2022 r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS O/Myślibórz Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 15.11.2021 r.

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Kinicach
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.pl i www.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od 22.11.2021 r. do dnia 14.01.2022 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 15 listopad 2021 11:47 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 grudzień 2021 08:04 Piotr Uberman