O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.4.2020.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Kinice

Określenie nieruchomości

nieruchomość niezabudowana, grunty oznaczone jako Bz

Nr działki

74

Powierzchnia

1,20 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041333/9

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp gminy - obszary uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

działka nie jest zagospodarowana w sposób trwały (dawne boisko sportowe)

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.

Cena nieruchomości

105.700,00 zł.

Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 8 listopada 2021 r.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od 27 września 2021 r. do dnia 18 października 2021 r.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 wrzesień 2021 13:55 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 wrzesień 2021 13:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 wrzesień 2021 13:57 Piotr Uberman