O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.4.2021.AW

      Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Trzcinna

Opis nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana,

grunty oznaczone jako RIVb i RV

Nr działki

88/2

Powierzchnia

0,33  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040807/6

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany w sposób trwały, użytkowany rolniczo

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa (dawna „3”), w zasięgu dostęp do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej

Cena nieruchomości

22.400,00 zł.

Działka nr 88/2 w Trzcinnej przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 1 października 2021 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Trzcinnej i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  i www.nowogrodekpomorski.pl od 20 sierpnia 2021 r. do dnia 10 września 2021 r.                                                        

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 18 sierpień 2021 08:26 Piotr Uberman