O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.2.2019.AW

Na podstawie art. 38  ust.  1 i  2, art. 39 ust. 1  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 VI   p r z e t a r g     u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Giżyn

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana,

grunty oznaczone jako RIVb i S-RIVb

Nr działki

378/6

Powierzchnia

0,5156 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040883/2

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w suikzp gminy działka położona jest na obszarach uzupełnień zabudowy wsi o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

teren zagospodarowany jako grunt rolny oraz sad

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania

brak

Uzbrojenie działki

droga brukowa, w sąsiedztwie sieć elektroenergetyczna i wodociągowa

Cena wywoławcza

60.000 zł

Wadium

6.000 zł

Działka nr 378/6 w Giżynie przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I - 13.03.2020 r., II – 14.08.2020 r., III – 6.11.2020 r., IV - 09.04.2021 r., V – 02.07.2021 r.Przetarg odbędzie się dnia 24.09.2021 r. o godz. 1200  w sali Urzędu Gminy  Nowogródek Pomorski ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 20.09.2021  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nowogródek Pomorski, dnia 17.08.2021 r.                               

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Giżynie
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.pl i www.bip.nowogrodekpomorski.pl
    w okresie od  20.08.2021  r. do dnia 24.09.2021 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 18 sierpień 2021 08:17 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 18 sierpień 2021 08:18 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 18 sierpień 2021 08:19 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 18 sierpień 2021 08:20 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. środa, 18 sierpień 2021 08:21 Piotr Uberman