O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.2.2021.AW

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

1. Położenie nieruchomości

Kinice

2. Opis nieruchomości

nieruchomość  niezabudowana, grunt będący w użytkowaniu wieczystym

3. Nr działki

30/7

4. Powierzchnia nieruchomości

0,0841 ha

5. Przeznaczenie

 usługi turystyczne - zabudowa rekreacji indywidualnej, symbol planu 1UTr

6. Sposób zagospodarowania 

teren porośnięty roślinnością trawiastą i krzewami, zagospodarowany na rekreację, altana drewniana i domek „Holenderski”

7. Księga Wieczysta               

KW Nr SZ1M/00020262/7

8. Uzbrojenie działki

droga gruntowa, instalacja elektroenergetyczna

9. Wartość nieruchomości

35.100,00 zł

10. Wartość prawa użytkowania wieczystego

19.000,00 zł

11. Użytkownik wieczysty

Franciszka Łapeta

Nieruchomość przeznaczona jest do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami  - art. 37 ust. 2 pkt 5. Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę.  W przypadku sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej istnieje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli złoży wniosek do dnia 7 września 2021 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Kinicach i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl oraz www.nowogrodekpomorski.pl od dnia 27 lipca 2021 r. do dnia 17 sierpnia 2021 r. 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 26 lipiec 2021 10:12 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 lipiec 2021 10:12 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 lipiec 2021 10:15 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 lipiec 2021 10:15 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 26 lipiec 2021 10:17 Piotr Uberman